دوره آموزشی الکترونیکی ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال

مدرس جناب آقای مهندس حمید رضا دهناد

این دوره آموزشی شامل کارگاه‌های آموزشی مختلف و همچنین ارایه و آموزش یک قالب Excel جهت محاسبات عدم‌قطعیت می‌باشد.

توضیحات

هدف این دوره آموزشی، آشنایی با چگونگی تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشگاه‌های آزمون مطابق الزامات استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025:2017 با هر دو رویکرد پایین به بالا (مدلسازی) و بالا به پایین (تجربی) می‌باشد.

این دوره آموزشی شامل موارد زیر می‌باشد:

 • تعاریف پایه در اندازه‌شناسی
 • عدم‌قطعیت چیست؟
 • خطا و عدم‌قطعیت
 • الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در خصوص تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
 • رویکردهای عدم‌قطعیت: پایین به بالا (Bottom-Up) و بالا به پایین(Top-Down)
 • تشکیل مدل ریاضی اندازه‌ده و شناسایی منابع عدم‌قطعیت
 • کمی کردن منابع عدم‌قطعیت (عدم‌قطعیت نوع A و نوع (B
 • توزیع‌های احتمالی
 • محاسبه عدم‌قطعیت مرکب و ضریب حساسیت
 • عدم قطعیت بسط‌یافته
 • گزارش‌دهی عدم‌قطعیت
 • ارزیابی انطباق با مشخصات
 • ارزیابی عدم‌قطعیت با رویکرد بالا به پایین

این دوره آموزشی شامل کارگاه‌های آموزشی مختلف و همچنین ارایه و آموزش یک قالب Excel جهت محاسبات عدم‌قطعیت می‌باشد.