دوره آموزشی الکترونیکی تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون

۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال

هدف از این دوره با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با مفاهیم صحه‌گذاری، ارزیابی و تصدیق روش‌های آزمون و فنون صحه‌گذاری طراحی شده است

توضیحات

این دوره آموزشی شامل موارد زیر می‌باشد:

• تعاریف
•صحه‌گذاری و موارد کاربرد آن
•الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در خصوص صحه‌گذاری روش‌های آزمون
•تصدیق روش‌های آزمون
•ارزیابی صحت
•آزمون‌های اهمیت
•کالیبراسیون و خطی بودن
•حد تشخیص (LOD) و حد کمی شدن (LOQ)
•گزینش‌پذیری (Selectivity) و حساسیت (Sensitivity)
•استواری (Robustness)
•گزارش‌دهی فعالیت‌های صحه‌گذاری

 این دوره آموزشی شامل فیلم‌های آموزشی، جزوات آموزشی، فایل‌های مربوط به تمرین‌ها و حل آنها با آموزش ویدویی، جداول آماری، دسترسی به قالب‌های Excel به منظور انجام عملیات آماری مختلف و همچنین آزمون به منظور ارزیابی سطح مهارت و میزان یادگیری می‌باشد..