وبینار نمودارهای کنترلی – مقدماتی

۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال

سرفصل‌های دوره:

  • الزامات ISO/IEC 17025 در خصوص تضمین کیفیت نتایج
  • تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاه
  • توزیع نرمال
  • نمودار کنترلی برای مقادیر میانگین، دامنه و انحراف استاندارد
  • نمودار کنترلی مقادیر تکی و دامنه متحرک
  • تفسیر نمودارهای کنترلی

تاریخ برگزاری :  23 خرداد 1401    ساعت 9 تا 13

توضیحات

هدف:

نمودارهای کنترلی یکی از ابزارهای مهم در تضمین کیفیت نتایج آزمون و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه می‌باشد. در بند 7-7 ویرایش جدید استانداردISO/IEC 17025:2017 نیز استفاده از نمودارهای کنترلی به عنوان یکی از راه‌های حصول اطمینان از اعتبار نتایج عنوان شده است. در این دوره شرکت‌کنندگان با أصول اولیه رسم نمودارهای کنترلی و همچنین نمودارهای کنترلی اصلی (نمودارهای نقاط تکی، میانگین و دامنه) آشنا می‌شوند.