وبینار الزامات آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK) در زمینه تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

۱۲,۲۰۸,۰۰۰ ریال

تاریخ برگزاری: 20 مهر 1400

توضیحات

 • آشنایی با وب سایت و پورتال TÜRKAK
 • تکمیل فرم درخواست
 • مستندات و سوابق الزامی
 • چک لیست خودارزیابی (F701-020) و فرم اعلام اطلاعات آزمایشگاه (F701-103)
 • راهنمای تکمیل فرم فهرست مشارکت در آزمون‌های مهارت (PT) و مقایسات بین‌آزمایشگاهی(
 • راهنمای بیمه مسئولیت حرفه‌ای برای مراجع تاییدصلاحیت شده
 • راهنمای استفاده از نماد تاییدصلاحیت TURKAK توسط مراجع تاییدصلاحیت
 • اصول TURKAK برای تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمون‌ها
 • راهنمای گزارشات آزمون و گواهینامه‌های کالیبراسیون با نماد TURKAK
 • راهنمای تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها
 • روش اجرایی برای برنامه‌های آزمون‌های مهارت و مقایسات بین‌آزمایشگاهی
 • خط‌مشی ILAC در خصوص قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی