وبینار برنامه‌ریزی مشارکت در برنامه‌های آزمون مهارت (PT) و تجزیه و تحلیل عملکرد آزمایشگاه

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سرفصل‌های دوره:

• ملاحظات تعیین «سطح» و «تواتر» مشارکت در برنامه‌های PT
• تفکر مبتنی بر ریسک در برنامه‌ریزی مشارکت در PT
• تعیین زیر-گروه‌ها (Sub-Descipline)
• تفسیر عملکرد آزمایشگاه در برنامه‌های PT
• تجزیه و تحلیل عوامل ریشه‌ای عملکرد ضعیف در برنامه‌های PT

توضیحات

هدف:

مشارکت در برنامه‌های آزمون مهارت (PT) ابزاری مستقل و قدرتمند به منظور حصول اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاه می‌باشد. عوامل مختلفی مانند تغییرات کارکنان فنی، شکایات مشتریان، الزامات طرف‌های ذی‌نفع و … باید در برنامه‌ریزی مشارکت در برنامه‌های PT مدنظر قرار گیرند. هدف این وبینار تشریح ملاحظات مربوط به برنامه‌ریزی مشارکت در PT و تجزیه و تحلیل عملکرد آزمایشگاه در این برنامه‌ها می‌باشد.